Kubek z nadrukiem ’ Pink Life’

Tani bia³y kubek ceramiczny 330ml 95xfi82[mm] z pe³nokolorowym nadrukiem zgodnie ze zdjêciem produktu. W przypadku, kiedy kto wola³by nadruk z drugiej strony kubka dla osoby leworêcznej, prosimy z góry o tak¹ informacjê. Kubki wykonywane s¹ w technologii sublimacji, dziêki czemu zachowuj¹c wysok¹ jakoæ nadruków mo¿emy stworzyæ produkt, który bez problemu przetrwa latami i który mo¿na myæ w zmywarce.